فوریه 27, 2019

از اشعارفریدون فرخ زاد

برای سنگ مزارم با من از عارفان سخن گویید از ضمیر زبان سخن گویید من نه از راه خود خطا رفتم که فقط راه آشنا رفتم […]
ژانویه 14, 2019

مصاحبه مینو صابری (رادیو زمانه) با پوران فرخ زاد

ژانویه 3, 2019

از اشعار فریدون فرخ زاد

دسامبر 30, 2018

از اشعار فریدون فرخ زاد

دسامبر 7, 2018

خاطراتی از پوران فرخ زاد

فروغ ازدواج کرد و به اهواز رفت و از همان آغاز در واقع ماجراهای اختلاف‌شان شروع شد. پرویز هم اهل قلم بود ولی مثل پدرم که […]
دسامبر 7, 2018

خاطراتی از پوران فرخ زاد

  فریدون که آواز می​خواند، فروغ می​گفت من هم بلدم بخوانم. نمی​توانست بخواند؛ به جای خواندن زوزه می​کشید. امیر دوتا سیلی به فروغ می​زد و می​گفت […]
FA
EN FA