The Farrokhzad Hall

March 25, 2020

شرح حال وآثار پوران فرخ زاد

       پوران فرخ زاد، باآنکه؛ به جهان و جهانیان عشق می ورزید، دل در گرو ایران و فرهنگ ناب آن داشت. او در این […]
December 29, 2019

ترانه ارسالی از دوست عزیز مجتبی اصغر نسب

ترانه ارسالی از دوست عزیز مجتبی اصغر نسب پیام ارسالی ایشان برای بنیاد فرخ زاد   ترانه ای را به نام «بار دیگر تو» با استفاده […]
March 6, 2019

شعر مجید مژدهی پس از درگذشت پوران

در یغا، که “پوران” برفت از جهان شد ار دست  همچون   ّفروغ الزمان ُ سخن پرور و فرخی زاده ای که نیکو سخن بود و شیرین […]
March 1, 2019

از اشعار فروغ فرخ زاد

March 1, 2019

از اشعار فروغ فرخ زاد

February 28, 2019

پیام تسلیت شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت درگذشت پوران فرخ زاد

                          پیام تسلیت شاهزاده رضا پهلوی                 […]
February 28, 2019

پیام تسلیت شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت پوران فرخ زاد

  پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت پوران فرخ زاد         دوازدهم دی یکهزارو سیصد و نود و پنج درگذشت شاعره ایران […]
February 27, 2019

نامه سرهنگ فرخ زاد به فروغ

نامه سرهنگ محمد فرخزاد به دخترش فروغ فرخزاد فروغ عزیزم . نور دل و دیدگانم .کاغذ آن دخترعزیز و قشنگم رسید. از احوالات پاک و بی […]
February 27, 2019

سخنی از شفیعی کدکنی در باره فروغ

فروغ اگر خالص ترین و برجسته ترین چهرهء روشنفکری ایران، در نیمهء دوم قرن بیستم نباشد، بی گمان یکی از دو سه تن چهره هایی است […]
EN
FA EN