بخشی از گفتکوی سیروس شاملو با کامیار شاپور فرزند فروغ فرخ زاد