مجموعه تصاویر خانوادگی

تصاویر خانوادگی فرخ زاد

مجموعه تصاویر خانوادگی فرخ زاد در یک نگاه
رضا شاه کبیر و سرهنگ محمد فرخ زادبردیا نتیجه پورانافسانه و آلالهافسانه وکامران - پورانکیومرث و کامران (دامادهای پوران)کیومرث - افسانه - نبات - آلاله و پورانکامران و آلالهفریدون - پوران - آلالهسرهنگ فرخ زاد - گلوریا -پوران و آلالهتوران وزیری تبار و حسین منصوریپوران و افسانه و بختیارگلوریا و پورانسرهنگ فرخ زاد و پورانپوران و توران وزیری تبارمهرداد - پوران و افسانهگلوریا - احمد وکیلی - پورانآلاله - افسانه - پوران و نیره امیرظفرپوران و نباتپوران و نباتآلاله و کامرانکیومرث و افسانه - کامرانآلاله -کامران -بختیار - پوران و افسانهکامران - بختیار - پوران و افسانهآلاله و افسانهخانواده پورانپوران - آلاله و نباتپوران و آلالهپوران و آلالهآلاله و افسانهنبات و آلالهآلاله و افسانهفریدون و مهران و افسانهپوران و نوه بزرگش بختیارپوران و نباتپوران و دخترانش افسانه و آلالهپوران و بردیا نوه افسانهپوران و برديا ( نتيجه پوران)پوران و بختیار نوه بزرگشپوران و آلالهپوران و آلاله دختر کوچکشپوران و افسانه (دختر بزرگش)پوران فرخ زاد و خواهرش گلورياپوران در کنار دختر بزرگش افسانه،داماد و دو نوه اشافسانه(دختر پوران)،پوران،آلاله(دختر پوران)کیومرث و افسانه - پوران - مهرنوش و بختیارپوران و افسانه و آلالهپوران و جمع خانوادگیپوران و جمع خانوادگیپوران و بختیارپوران و آلالهپوران و آلالهپوران و آلالهافسانه و پوران و آلالهکیومرث و افسانه - پورانافسانه و پوران و نباتکامران و آلاله و پورانکیومرث و افسانه - پوران - بختیار و مهرنوش و بردیاپوران و نباتپوران و افسانه و بختیارفروغ و فرزندش کامیارمهرداد و فروغفروغ و فرزندش کامیارفروغ و کامیار و پرویز شاپوربالا :سرهنگ فرخ زاد.مهرداد فرخ زاد و سیروس بهمن پایین : مهران.هانس .گلوریا و پوران فرخ زادسرهنگ فرخ زاد و چهار فرزند اولگلوریا و دخترش یودیتگلوریا و دخترش یودیتگلوریا و دخترش یودیتگلوریا و دخترش یودیتگلوریا و دخترش یودیتیودیت و همسرشکامیار و یودیتیودیت و حسین منصورییودیت و هیتایودیت و هیتا و نیکانهمسر و فرزند یودیتنیکان و یودیتآلاله -فریدون - گلوریا و افسانهپوران-سام پسرمهران و همسرش مروارید-افسانه-نبات-مهرنوش-کیومرثحسین منصوری و یودیتسیروس بهمن و پورانخانواده فرخ زادجشن ازدواج فریدون و ترانهمهرداد و پورانمهران - فریدون - مهردادافسانه - فریدون - غزالمهران - فریدون(جشنی در آلمان)گلوریا - پوران - فریدونفریدون و فروغفریدونفریدون و گلوریافزیدون و ترانهافسانه - ترانه و پورانگلوریا و فریدونیودیت - فریدون - توران وزیری تبار - ترانه و حسینفریدون و فرهاد عشقی و ایرنفریدونفریدون و کامیارفریدون و ترانهفریدون و ترانهفریدون و رستمفریدون و رستمفریدون و فروغفریدون و گلوریاسرهنگ فرخ زادتوران وزیری تبارپورانامیر مسعودفروغفریدونگلوریامهردادمهرانفریدون و آنیا و رستممهرداد و فریدونگلوریا - فروغ و فریدونشاپور و فروغ و کامیارترانه و فریدون و جمع هنرمندانفریدون و فروغفروغ و بهجت صدرپوران - امیر - فریدون - فروغ و توران وزیری تبارسرهنگ فرخ زاد و همسر و چهار فرزند اولجمع خانوادگی فرخ زادفروغپوران و توران و حسینسیروس بهمن وسرهنگ فرخ زاد توران وزیری تبار و جمع دوستان خانوادگیphoto_2018-12-05_17-21-41photo_2018-12-05_17-27-47افسانه پوران و آلالهخانواده فرخ زادگلوریا - سرهنگ فرخ زاد - فروغ و حسین منصوریامیر مسعود فرخ زاد و پورانمهران - پوران و آلالهکیومرث - افسانه -پوران - مهرنوش و بختیارآلاله - پوران و کامرانفروغ و امیر مسعود فرخ زادتوران وزیری تبار - مهرداد - سرهنگ فرخ زاد و پورانحسین منصوری و مهردادگلوریا - آلاله - مهرداد - پوران و افسانهآلاله - مهرداد - کیومرث - افسانه  و پورانآلاله - مهران و حسین منصوریکیومرث - افسانه و پوران و نباتکیومرث - افسانه و پورانرستم  پسر فریدونمهرداد و ترانهآلالهافسانه - پوران و آلالهمهردادphoto_2019-01-09_21-53-49آلاله - مهرداد - توران وزیری تبار و مهران و حسین منصوریمهرداد فرخ زادگلوریا - توران وزیری تبار و پورانافسانه - پوران و آلالهگلوریا - فریدون - توران وزیری تبار و کهرانفروغ و گلوریاتوران وزیری تبار و حسین منصوریمهران - پوران و مهرداد فرخ زادامیر مسعود فرخ زاد و آلالهآلاله و توران وزیری تبار و مهران و حسین منصوریآلاله و مهرداد فرخ زادمهرداد فرخ زاد و همسرش سوسن - کامران و آلالهمهرداد فرخ زاد و آلالهپوران و مهرداد و آلالهمهرداد فرخ زاد - افسانه و آلالهسیروس بهمن و پوران و آلالهپوران و بختیار نوه بزرگ پورانتوران وزیری تبار و پورانپوران و آلالهپوران و بختیارپوران و جمع خانوادهفریدون فرخ زاد و افسانهپوران - بختیار و مهرنوش و بردیاافسانه - پوران و نباتپوران و نباتپوران و خانوادهپوران - کیومرث و کامران (دامادها)آلاله - پوران - افسانه و نباتپوران و جمع خانوادهافسانه - پوران و الاله و هرکول (سگش)پوران و جمع خانوادهپوران و جمع خانوادهافسانه - آلاله و پورانپوران و نباتبختیار و همسرش مهرنوش - پورانافسانه - پوران و کیومرثکیومرث - افسانه -پوران و نباتافسانه و پورانپوران و افسانهآلاله و پوراننبات - آلاله - بختیار و پورانآلاله و پورانکیومرث و افسانه - پوران - آلاله و کامرانبختیار - آلاله و پورانبردیا نوه افسانهمانلی دختر سام ( پسر مهران)پوران و بختیار نوه بزرگشکامران - افسانه - پوران - کیومرث و آلالهپوران و جمع خانوادگیکیومرث - افسانه - نبات - پوران و بختیارافسانه - مرجان و پورانفروغ و بابوشکا  (سگش)مهران - رناته - فریدون و جمع دوستانمهردادگلوریا - سیروس بهمن - پوران و فریدونفروغ و بهجت صدرمهرداد و حسین منصوری
FA
EN FA