دیباچه فرخ زادها

آشنایی بیشتر با اعضای خانواده فرخ زاد

نگاهی به خانواده فرخ زاد:

هر پژوهنده آشنا به تاریخ ایران، با شنیدن نام واژه فرخ زاد، نخستین نماد تاریخی که همان دم، به یادش خواهد آمد، نام بلندآوازه و غرور آفرین رستم فرخ زاد، و داستان زندگی اوست، در شاهنامه فردوسی.

فرخ زاد، نام واژه یی که آنرا سال هایی پر کشاکش ، پس از داستان رستم فرخ زاد _ زمان پهلوی نخستین _ مردی به نام محمد از روستای بازرگانِ تفرش، آنگاه که فرمان داده شد: هر ایرانی باید یک نام خانوادگی ویژه، برای خودش داشته باشد، محمد، آن نام ویژه، به یادش آمد. فرخ زاد. همان نامی که در شاهنامه ی فردوسی با آن آشنا شده بود. پس هماندم، همین نام فرخنده را، برای نام خانوادگی خود و کسانش برگزید! نام خانوادگی فرخ زاد را. و شد سرهنگ محمد فرخ زاد.

زمانی نه چندان دور، ما ایرانیان، نام خانوادگی به گونه امروزین نداشتیم! هرکس، با کار و پیشه، زادگاه و یا نامِ پدرش، شناخته می شد! برای نمونه: عطار، سراینده بزرگ و گوینده “منطق الطیر”، در کار داروسازی و بیمارستانی بود. برای همین هم عطار نامیده می شد. شاطر عباس صبوحی نیز، شاطر یا همان نانوا بود. و رودکی بزرگ نیز، واژه “رودک”، نام زادگاهش بود. یا همان رستم فرخ زادِ شاهنامه “فرخ زاد” نام پدرش بود! این شیوه نامگذاری، نه تنها در ایران، که در همه سرزمین های پیشرفته نیز به کار گرفته می شد! مردم باختر زمین نیز، بیشتر، نام هاشان از همان پیشه، یا کاری بود که داشتند. برای نمونه، نام اسمیت “Smith” وابسته به پیشه آهنگری بود. که هنوز هم هست و پابرجاست.

والدین خانواده

نام : محمد

نام خانوادگی : فرخ زاد

جایگاه : پدر خانواده

تاریخ تولد : سال 1281

تاریخ درگذشت : سال 1370

نام : توراندخت

نام خانوادگی : وزیری تبار

جایگاه : مادر خانواده

تاریخ تولد : سال 1292

تاریخ درگذشت : سال 1380

به هر روی: سرهنگ محمد، از آنروی که در کار ارتش بود- با آنکه دل در گرو حافظ و غزل هایش داشت. و سروده بسیاری از سرایندگان بزرگ را نیز، هم در یاد، و هم در دفترهایی ویژه، گرد می آورد- نام فرخ زاد را که نامی هماهنگ با کارش، که پاهیگری و ارتش بود، برای خود برگزید. سرهنگ محمد فرخ زاد، چند کتاب هم نوشت.

       آشناترین آنها “سرباز کوچک” نام دارد، که برداشت هایی هم از آن، از سوی این و آن، انجام گرفت. سرهنگ محمد فرخ زاد و همسرش توران وزیری تبار، که او نیز نگاه دارنده و خواننده بسیاری ازداستان های بزرگ و کوچک بود!

هفت فرزند داشتند. که در اینجا، نام آنها را، به روال زمان زادروز و مرگشان، همراه با گوشه هایی از کوشش هاشان می توانیم دید، خواند و شناخت.

فرزندان خانواده

نام : پوراندخت

نام خانوادگی : فرخ زاد

جایگاه : دختر بزرگ خانواده

گوشه ای از کوشش هایش:

نویسنده، شاعر، مترجم، منتقد ادبی و پژوهشگر

فرزندان : دارای دو فرزند به نام های افسانه و آلاله بهمن

تاریخ زادروز : سال 1311

تاریخ درگذشت : سال 1395

نام : امیر مسعود

نام خانوادگی : فرخ زاد

جایگاه : پسر بزرگ خانواده

گوشه ای از کوشش هایش:

پزشک (متخصص اورلوگ) از آلمان

فرزندان : دارای سه فرزند به نام های آناهیتا، نیکان و گرگین فرخ زاد

تاریخ زادروز : سال 1312

تاریخ درگذشت : سال 1380

نام : فروغ الزمان

نام خانوادگی : فرخ زاد

جایگاه : دختر دوم خانواده

گوشه ای از کوشش هایش:

شاعر و فیلمساز

فرزندان : دارای یک فرزند به نام کامیار شاپور

تاریخ زادروز : سال 1313

تاریخ درگذشت : سال 1345

نام : فریدون

نام خانوادگی : فرخ زاد

جایگاه : پسر دوم خانواده

گوشه ای از کوشش هایش:

دکترای علوم سیاسی از آلمان، مترجم، شاعر، شومن و فعال سیاسی

فرزندان : دارای یک فرزند به نام رستم فرخ زاد

تاریخ زادروز : سال 1315

تاریخ درگذشت : سال 1371

نام : گلوریا

نام خانوادگی : فرخ زاد

جایگاه : دختر سوم خانواده

گوشه ای از کوشش هایش:

طراح مد

فرزندان : دارای یک فرزند به نام یودیت گاسنر

تاریخ زادروز : سال 1318

تاریخ درگذشت : سال 1388

نام : مهرداد

نام خانوادگی : فرخ زاد

جایگاه : پسر سوم خانواده

گوشه ای از کوشش هایش:

مهندس مکانیک از آلمان

فرزندان : دارای یک فرزند به نام شاهین فرخ زاد

تاریخ زادروز : سال 1323

تاریخ درگذشت : سال 1397

نام : مهران

نام خانوادگی : فرخ زاد

جایگاه : پسر چهارم خانواده

گوشه ای از کوشش هایش:

مهندس برق از آلمان

فرزندان : دارای یک فرزند به نام سام فرخ زاد

تاریخ زادروز : سال 1327

تاریخ درگذشت : سال 1368

FA
EN FA