فوریه 27, 2019

سخنی از شفیعی کدکنی در باره فروغ

فروغ اگر خالص ترین و برجسته ترین چهرهء روشنفکری ایران، در نیمهء دوم قرن بیستم نباشد، بی گمان یکی از دو سه تن چهره هایی است […]
FA
EN FA