فوریه 27, 2019

از اشعارفریدون فرخ زاد

برای سنگ مزارم با من از عارفان سخن گویید از ضمیر زبان سخن گویید من نه از راه خود خطا رفتم که فقط راه آشنا رفتم […]
ژانویه 14, 2019

مصاحبه مینو صابری (رادیو زمانه) با پوران فرخ زاد

ژانویه 3, 2019

از اشعار فریدون فرخ زاد

دسامبر 30, 2018

از اشعار فریدون فرخ زاد

FA
EN FA