دسامبر 21, 2018

یاد بود پوران در وین

دسامبر 21, 2018

سخنی از مهران زینت بخش

ساعتهای آخر سال است ..ولی چه عیدی بدون پوران جان… همیشه با اشتیاق به دیدار او می شتافتم و صورتش را بوسه میزدم.. به دیدارت حالا […]
دسامبر 21, 2018

روز زن .سخن آقای نوروزی

من زن شدم تحملی پایدار یک دنیا از سیبی گفت که من چیدم ولی هیچ کس نگفت نشان عشق سیب سرخی شد که من به آدم […]
دسامبر 20, 2018

از اشعار پوران

FA
EN FA